راهنمای کاربران پرتال سیاوا:

آنلاین خرید کنید و تفاوت را احساس کنید

راهنمای 

درﺑﺎره ﻣﺎ:

ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدي از ﻋﻤﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻧﻤﯽﮔﺬرد ، ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰا و ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮي در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺪون ﺷﮏ ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺮاي ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري و ﺣﻔﻆ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ دارد. در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎي ﻓﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ آن ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ، ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ. ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺮات ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮔﺮاﻣﯽ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺎزﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮﺗﺎل ﺳﯿﺎوا، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﮐﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎري ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮدان اﻟﮑﺘﺮﯾﮏ (ﮐﻪ 25 ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ) راه اﻧﺪازي ﺷﺪه و ﺑﺎ ارﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه اي در ﻣﯿﺎن ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺪﺳﺖ آورد.

اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ در ﺧﺪﻣﺎت و ﺻﺪاﻗﺖ در ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪف ﺧﻮد را در ﭘﺮﺗﺎل ﺳﯿﺎوا رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﯿﻢ.

ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ

1 . امکان تعیین روش خرید نقدی و اعتباری
2 . امکان رویت کامل کالا های موجود و تسلط بر در خواست ها
3 . امکان مشاهده سابقه سفارش ها و فاکتور ها برای مدیریت بر کسب وکار
4 . امکان اطلاع و مشاهده اقلام فروش ویژه و تخفیفات خاص در پرتال
5 . جایگزینی مناسب برای لیست قیمت و کاتالوگ شرکت ها
6 . ارئه خدمات با کادر مجرب و متخصص
7 . دانش فنی و بروز در ارائه خدمات الکترونیکی
8 . عدم محدودیت جغرافیایی: خرید و ارسال سفارش به تمام نقاط کشور امکانپذیر است .
9 . عدم محدودیت زمانی: پرتال سیاوا در هر لحظه از شبانه روز آماده سرویس دهی به مشتریان است .
10 . امکان دریافت اطلاعات کامل کالا از سایت : سیاوا، اطلاعات نسبتا جامعی در خصوص محصولات خود به
صورت مکتوب ارائه می دهد .
11 . کاهش مصرف انرژی و زمان: از آنجا که با سیاوا می توانید از خانه، محل کار یا هر نقطه دیگری سفارش
گذاری و خرید خود را انجام دهید دیگر نیازی به جابه جایی و صرف انرژی و زمان زیاد نیست پس بدون هیچ
اتلاف وقتی، در کمترین زمان ممکن خرید خود را انجام می دهید .
نحوه استفاده از پرتال مشتریان شرکت فردان الکتریک (سیاوا):


جستجو:
در جستجوگر سایت siava.ir را وارد می کنید. بعد از ورود به سایت با صفحه ای به شکل زیر روبرو می شوید:

سیاوا

صفحه اصلی سایت دارای چند بخش مختلف است که عبارتند از:
1 .بخش ورود و عضویت : در گوشه بالای سمت چپ سایت این قسمت قرار دارد.
2 .بخش جستجو: در بالای سایت یک کادر وجود دارد که در داخل آن عبارت جستجو کنید درج شده است.
3 .بخش تماس با ما: در گوشه بالای سمت چپ سایت این قسمت قرار دارد.
4 .بخش سبد خرید: در گوشه بالای سمت چپ سایت این قسمت قرار دارد.

ورود

1.بخش ورود و عضویت :
در این بخش اگر قبلا ثبت نام انجام داده اید و دارای حساب کاربری می باشید می توانید از قسمت ورود و با وارد کردن ایمیل و یا شماره موبایل و وارد کردن رمز عبور خود وارد حساب کاربری خود شده و ثبت سفارش را انجام دهید .
*در صورتیکه رمز عبور خود را فراموش کرده اید با فشردن بازیابی کلمه عبور و وارد کردن شماره همراه و یا ایمیلی که با آن ثبت نام انجام داده اید کلمه عبور شما به شماره همراه و یا ایمیلتان ارسال می شود.

عضویت

در بخش ورود و عضویت با عضویت خدمات بهتری را دریافت میکنید که عبارتند از:
تنها برای مشتریانی که عضویت دارند گزینه پرداخت در محل باز است ) پرداخت وجه همزمان با تحویل کالا ( تخفیفات و شرایط ویژه فروش برای مشتریانی است که ثبت نام کرده اند .

برنامه ریزی و سازماندهی و اطلاع رسانی در انجام خدمات برای مشتریانی که ثبت نام کرده اند و با توجه به نیازهای آنها صورت می پذیرد.

انتخاب روش ارسال و همچنین ثبت روش مطلوب شما از باربری مشخص برای ثبت نام روی بخش عضویت کلیک می کنید ، بعد از آن شماره همراه خود را وارد کرده و روی گزینه ارسال کد فعال سازی کلیک میکنید بعد از آن کد فعالسازی به شماره همراه شما ارسال می شود .با وارد کردن آن و زدن دکمه تآیید صفحه جدیدی برای وارد کردن مشخصات باز می شود که فیلد های آن را پر می کنید )لطفا
تمام فیلد های ستاره دار* را پر کنید.)
بعد از پر کردن فیلد های مورد نظر با زدن گزینه عضویت در پایین فرم ، حساب کاربری شما ایجاد می شود و با حساب کاربری خود وارد سایت می شوید .

ثبت نام

حساب کاربری:
صفحه حساب کاربری از قسمت های مختلفی از جمله تاریخچه و جزئیات سفارش شما، صورت های مالی شما، آدرس های شما، مشخصات شما، تخفیف های شما، لیست علاقمندیها ، امتیازهای وفاداری شما و نظرات بلاگ تشکیل شده است که می توانید مشخصات و سفارشات خود را از این قسمت مدیریت کنید.
در قسمت تاریخچه و جزئیات سفارش، شما می توانید سفارش های قبلی و جدید خود را مدیریت کنید (نام ،تعداد،تاریخ ، جمع قیمت و نحوه پرداخت سفارش های خود را مشاهده کنید )حتی می توانید صورت حساب سفارش های خود را در یک فایل pdf مشاهده کنید و یا از آن پرینت بگیرید.
در قسمت صورت های مالی شما می توانید رسیدهای مالی که پس از سفارشات لغو شده دریافت کردهاید را مشاهده کنید.(در صورتی که سفارش شما کنسل شود وجهی که از طرف فروشگاه باید به شما عودت داده شود بهمراه جزئیات سفارش لغو شده در این قسمت نمایش داده می شود.)
در قسمت آدرس ها، شما می توانید آدرس های قبلی خود را ویرایش کنید و یا آدرس جدید اضافه کنید.
در قسمت مشخصات ، شما می توانید در صورت تغییر مشخصات از این قسمت تغییرات را بروز رسانی کنید.
در قسمت تخفیف ها، شما می توانید کوپن های تخفیف خود را مشاهده کنید.
در قسمت لیست علاقمندی ها، شما می توانید کالاهای مورد علاقه خود را به این لیست اضافه کنید.
در قسمت امتیازهای وفاداری میتوانید ببینید که با هر خرید ، شما چه میزان امتیاز دریافت کرده اید و چه میزان تخفیف در خریدهای بعدی با توجه به امتیازتان به شما تعلق می گیرد .

واردشدن

حساب کاربری

2.بخش جستجو: برای انتخاب محصول در قسمت جستجو می توانید نام کالای مورد نظر خود و یا حتی دسته مورد نظر خود را جستجو کنید. در صورت ندانستن نام کالا برای انتخاب با استفاده از شاخه های دسته بندی می توانید کالای مورد نظر را پیدا کنید.
هم چنین می توانید با انتخاب برند از اسلایدر پایین صفحه اصلی تمام محصولات یک برند را مشاهده و انتخاب نمایید.

دسته بندی

برند ها

انتخاب محصول و خرید:
بعد از انتخاب محصول امکان انتخاب تعداد ، رنگ ، متراژ سیم، و دیگر انتخاب های موجود برای هر محصول در اختیار شما قرار می گیرد. بعد از تکمیل انتخاب با فشردن گزینه افزودن به سبد خرید دو گزینه بازگشت به فروشگاه و پرداخت فعال می شود که برای انتخاب کالاهای دیگر گزینه بازگشت به فروشگاه را انتخاب می کنید بعد از انتخاب تمام محصولات برای مشاهده سبد کالایی خود روی گزینه سبد خرید در منوی بالا سمت چپ کلیک کرده و گزینه پرداخت را انتخاب می کنید .
با انتخاب این گزینه تمام محصولات انتخابی ما نمایش داده می شود که در صورت احتیاج به هرگونه تغییر شامل : حذف ، کاهش و یا افزایش تعداد کالاها در این قسمت امکان پذیر می باشد .

محصول

اضافه به سبد

سبد خرید

بعد از انتخاب شهر و استان مورد نظر روی گزینه ادامه خرید کلیک میکنید و باید آدرس مورد نظر خود را برای ارسال محصولات وارد نمایید .

مراحل سبد خرید

( در صورتی که در زمان ثبت نام آدرس داده باشید به صورت پیش فرض موجود می باشد یا با گزینه افزودن آدرس جدید ، آدرس دیگری را وارد کنید ؛ پر کردن فیلد های ستاره دار ضروری است .) بعد از پر کردن فیلد های مورد نظر بر روی گزینه ذخیره کلیک می کنید . در صفحه باز شده بعد از کنترل شماره ها و آدرس در صورت تأیید و درستی اطلاعات روی گزینه مرحله بعد کلیک کنید .

آدرس

بعد از آن روش تحویل مورد نظر را انتخاب می کنید و در صورت داشتن توضیحات قسمت پیغام خریدار را پرمی کنید( مثلا تحویل به یک مشتری گردد، با باربری خاص ارسال شود و ... )و در این مرحله نحوه پرداخت را انتخاب می کنید و در نهایت تأیید سفارش را انجام می دهید .

حمل و نقل

خلاصه سبد

درگاه پرداخت

برای تأیید سفارش با کلیک روی من سفارشم را تأیید می کنم جزئیات سفارش خود را تصدیق کنید.
بعد از تأیید شدن و کامل شدن سفارش پیامکی برای خریدار ارسال می شود که وضعیت خرید گزارش داده میشود.

تایید سفارش

3.بخش تماس با ما:
از جمله خدمات سیاوا برای سهولت در انجام کار مشتریان و خدمت رسانی قرار دادن بخش تماس با ما ) که شامل دو قسمت:ارتباط با ما و ارسال است ( می باشد که از طریق آن می توانید با سیاوا در ارتباط باشید.
از طریق بخش ارتباط با ما، شما می توانید پیام خودتان را با گذاشتن ایمیل در موضوعاتی مثل: خدمات مشتریان ( سوالاتی در زمینه محصولات) و مدیریت سایت که شامل مشکلات تکنیکی در سایت می شود را با
پیوست فایل مورد نظر برای ما ارسال کنید تا کارشناسان بخش پشتیبانی ما در اسرع وقت و به محض مشاهده پیام شما برای پاسخ پیام و یا رفع مشکل اقدام کنند.
در قسمت ارسال، توضیحاتی در مورد نحوه ارسال، تحویل گرفتن و مرجوع کردن کالاها موجود می باشد که میتواند پاسخگوی بسیاری از سؤالات شما در این زمینه باشد.
4 .بخش سبد خرید:
این قسمت اطلاعات اقلام انتخاب شده برای خرید را نگه می دارد و مانند یک سبد خرید واقعی عمل می کندشما می توانید هر محصولی را که می خواهید به سبد خرید خود اضافه کنید و هر موقع همه گزینه های موردنظرتان را انتخاب کردید ، همه محصولات رو به صورت یکجا سفارش دهید . شما می توانید اجناس انتخابیخود را در آن قرار دهید و تا مرحله ی پرداخت نهایی، اقلام داخل این سبد قابل حذف و اضافه کردن است .

درانتهای سبد کالا مجموع ارزش ریالی انتخاب شده شما نمایش داده می شود.
ضمنا کلیه خدمات و فرآیند های فوق (به غیراز عملیات پرداخت و روند آن) بر روی اپلیکیشن سیاوا نیز ممکن است. این اپلیکیشن را می توانید از سیب اپ و یا گوگل پلی دانلود کنید.*با توجه به انجام عملیات مالی تعهدآور در این سامانه و جهت حفظ امنیت، باید بعد از تکمیل سفارش خود، با مراجعه به وب سایت و ورود به صورت امن)استفاده از بروزترین پروتوکول های امنیتی( وارد حساب کاربری خود شوید و پس از آن سبد خرید، شرایط پرداخت و حمل را تکمیل وتأیید کنید.
استفاده از این نرم افزار جهت سهولت و افزایش سرعت تیم تأمین کالای شما خواهد بود.اما امکان پرداخت در این نرم افزار محدود شده است. در صورتی که راجع به مسائل امنیتی سؤالی دارید با مسئول سفارش گیری خود و یا بخش خدمات مشتریان ما تماس بگیرید.همواره با ارائه پیشنهادات و نظرات سازنده خود ، ما را در این مسیر بی پایان یاری رسانید.

دریافت فایل pdf مقاله


کد QR

محصولات بازدیدشده

محصولی وجود ندارد

منو

مقایسه 0